Mobile พาณิชย์
ลดราคา! ช่วยประชาชน
ด้านแนวทางการดูแลประชาชน
ด้านสินค้าอุปโภคบริโภคในช่วงที่มีมาตรการเข้มข้น เพื่อป้องกันการระบาดของไวรัสโควิด-19 ในเขตกรุงเทพฯ
ด้านสินค้าอุปโภคบริโภค
ที่จำเป็นต่อการครองชีพวิ่งจำหน่าย
ด้านการดูแลสถานการณ์สินค้าอุปโภคบริโภค
การป้องกันการกักตุน การป้องกันการฉวยโอกาส การปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมาย เพื่อไม่ให้ผู้บริโภคถูกซ้ำเติมในสถานการณ์ขณะนี้
ด้านการลดราคา ช่วยประชาชน
เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด